ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προφίλ

Η ERGOline είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τεχνικό κλάδο.

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί η μελέτη, ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η κατασκευή τεχνικών έργων ανέγερσης & εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων. Υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογίες, με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη, αποσκοπούμε στην άρτια υλοποίηση ενός έργου με στόχο το βέλτιστο οικονομικό και τεχνικό αποτέλεσμα. 

Από το 2005 έως σήμερα η ERGOline, ως ομάδα μηχανικών και τεχνικών,  παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής έργων και έχει υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας και των συνεργατών της διαθέτει την κατάλληλη θεωρητική υποδομή και την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει σε όλο το φάσμα των αναγκών ενός τεχνικού έργου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και υποδομή για την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνολογικών εγκαταστάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

H μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει καθώς και η μεγάλη μας εμπειρία σε έργα υψηλών απαιτήσεων, τόσο σε τεχνική εξειδίκευση όσο και σε συνθήκες και χρονικά περιθώρια, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εξαιρετικά απαιτητικά έργα.

Η εταιρεία από το 2007, στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και διατηρεί υποκαταστήματα, πλήρως στελεχωμένα στην Κοπεγχάγη Δανίας και στο Δουβλίνο Ιρλανδίας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ERGOline αποτελείται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διαθέτει τεχνικό τμήμα με εξειδικευμένους εργοδηγούς, καθώς επίσης και ένα δίκτυο συνεργατών τεχνικών & εγκαταστατών σε όλες τις ειδικότητες του τεχνικού κλάδου.

Η οργάνωση της εταιρείας βασίζεται στην συγκρότηση ομάδων ευθύνης υλοποίησης των αντικειμένων του υπό ανάληψη έργου, με επικεφαλής τον διαχειριστή του έργου ο οποίος αναλαμβάνει την ενιαία ευθύνη απέναντι στον κύριο του έργου για την ολοκλήρωση και την παράδοσή του.

Η παραπάνω οργανωτική δομή εξυπηρετεί την ευέλικτη συνεργασία των συντελεστών ενός έργου ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον επικεφαλής να συγκεντρώνει και να επικοινωνεί το σύνολο της πληροφορίας μεταξύ αυτών.

Όσον αφορά την εσωτερική δομή της εταιρείας, αυτή χωρίζεται στα κύρια τμήματα της γενικής διεύθυνσης, της οικονομικής διαχείρισης, του εμπορικού σχεδιασμού και των κατασκευών με το τελευταίο να χωρίζεται σε επιστημονικούς τομείς δραστηριοτήτων.

Μεθοδολογια - Στοχοι - Αξιες

Η ERGOline έχει την οργάνωση και την μεθοδολογία για να ολοκληρώσει ένα έργο από την αρχική ιδέα έως και την τελική παράδοσή του.

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην πλήρη, αναγνωρισμένη και ενιαία ευθύνη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Για την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Α. Ανάπτυξη προτεινόμενης λύσης

 • Υποβολή προτάσεων - λύσεων
 • Επιλογή βέλτιστης πρότασης
 • Μεθοδολογία υλοποίησης έργου
 • Ανάλυση κόστους επένδυσης
 • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργου

Β. Υλοποίηση – Παρακολούθηση  Έργου

 • Σχεδιασμός
 • Αδειοδότηση
 • Διοίκηση κατασκευής
 • Οικονομική διαχείριση έργου

Γ. Ολοκλήρωση και Παράδοση Έργου

 • Εκκαθάριση οικονομικών έργου
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής
 • Μακροχρόνια υποστήριξη μονάδας

Με υπευθυνότητα, συνέπεια και διαρκή ενημέρωση των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας αποσκοπούμε στην συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Στόχος μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο κατά το στάδιο της μελέτης, όσο και στην κατασκευή ενός τεχνικού έργου.

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας περιλαμβάνει:

 • Τον ορισμό υπεύθυνου έργου, αρμόδιου για το σύνολο των θεμάτων ενός έργου καθ’ όλη την διάρκεια αυτού.
 • Την οργάνωση & τήρηση του συνόλου των πληροφοριών, αποκλειστικά στο σύστημα ERP της εταιρείας.
 • Την εφαρμογή πρωτοκόλλου επικοινωνιών & θεμάτων για το σύνολο του έργου.
 • Την οργάνωση & λειτουργία τεχνικού γραφείου επί τω έργω, για την εξειδίκευση των σχεδίων εφαρμογής & την εύρεση βέλτιστων τεχνικών λύσεων
 • Την διασφάλιση ποιότητας του έργου με συνεχείς ελέγχους και την συνεχή ενημέρωση λίστας μη συμμορφούμενων εγκατάστασεων με την τεχνική προδιαγραφή (punch list).