Κτιριακά Έργα

Η ERGOline δύναται να καλύψει, παραδίνοντάς το έτοιμα προς χρήση, πλήρως την κατασκευή τεχνικών έργων όπως την:

 • Κατασκευή ή ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών κτιρίων & κατοικιών
 • Εφαρμογή Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 • Κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων

Ειδικές Τεχνολογίες

Η ERGOline διαθέτοντας αξιόπιστα συνεργεία, εξειδικεύεται στην εφαρμογή ειδικών σύγχρονων τεχνολογιών, όπως την:

 • Εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων κλιματισμού
 • Εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης
 • Ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (BMS, BUS κτλ.)
 • Κατασκευή υποστηρικτικών δικτύων παραγωγής βιομηχανικών μονάδων (συστήματα ατμού, πεπιεσμένου αέρα, απιονισμένου
  νερού, αερίων παραγωγής κτλ)
 • Κατασκευή χώρων ελεγχόμενης υψηλής καθαρότητας (clean room)
 • Κατασκευή συγκροτημάτων βιολογικών καθαρισμών

Υπηρεσίες Σύμβουλου Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η ERGOline επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές της στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μηχανικού και Τεχνικής Υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων, γραφειακών συγκροτημάτων, ξενοδοχειακών και βιομηχανικών μονάδων μέσα από την:

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου των μονάδων
 • Παρακολούθηση – Ενημέρωση νομιμοποιητικών εγγράφων (άδειες λειτουργίας, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, εγκρίσεις
  περιβαλλοντικών όρων, διαχείριση αποβλήτων, πιστοποιητικά γερανογεφυρών και λοιπών ανυψωτικών μέσων κτλ.)
 • Εφαρμογή διαδικασιών προληπτικής – επιδιορθωτικής - κατασταλτικής συντήρησης για το σύνολο των κτιριακών υποδομών

Υπηρεσίες Μηχανικών

Η ERGOline παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Επίβλεψη - Διοίκηση Κατασκευής - Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Έκδοση Αδειών Δόμησης, Νομιμοποιητικών Εγγράφων
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένης Αρχιτεκτονικής Πρότασης
 • Επίλυση Στατικών Μοντέλων
 • Ανάπτυξη Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα